Zamiana mieszkań

ZAMIANA MIESZKAŃ


Najemca zainteresowany zamianą zajmowanego dotychczas lokalu może dokonać zamiany poprzez Dział Lokali Mieszkalnych. Informacji dotyczących zamiany lokali mieszkalnych można uzyskać osobiście w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1 pok. nr 8 stanowisko 1 lub pod nr tel. 857479434, 857479436.

 Pierwszym krokiem do dokonania zamiany z kontrahentem jest wypełnienie wniosku o zamianę lokalu do którego należy załączyć kserokopię aktualnej umowy najmu lokalu i złożyć komplet dokumentów do Zarządu Mienia Komunalnego z siedzibą przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 w pok. 03 (kancelaria).

Wniosek składa się z dwóch stron:

  1. na pierwszej stronie należy podać dane osobowe : imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz dokonać opisu mieszkania zgłoszonego do zamiany: powierzchnie lokalu, piętro, wyposażenie lokalu, oczekiwania wnioskodawcy dotyczące lokalu: ilość pokoi, piętro, orientacyjny metraż, dzielnica,
  2. na drugiej stronie wniosku podajemy: dane dotyczące wpłaconej kaucji za zajmowany lokalu, podstawy do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu oraz załączyć odpowiednie orzeczenia lekarskie potwierdzające stan zdrowia, możliwość spłaty zaległości za kontrahenta oraz należy złożyć podpisy w dwóch miejscach oznaczonych "Czytelny podpis: wnioskodawca / współmałżonek" pod częścią opisową wniosku oraz oświadczeniami.

 Wniosek należy wypełnić w kompletnym zakresie oraz dołączyć ksero tytułu prawnego do zajmowanego lokalu - aktualną umowę najmu.

Oferty składane w Biurze trafiają do bazy danych, gdzie pozostają w formie nie zmienionej do momentu ich aktualizacji na wniosek najemcy. Zgłoszenie oferty zamiany lokalu jest bezpłatne. Zainteresowani mogą przeglądać zgłoszone oferty zamiany mieszkań na stronie internetowej Zarządu Mienia Komunalnego.

Baza danych jest rzeczywistym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, chcących zmienić swoją sytuację mieszkaniową. Tego rodzaju pomocy ze strony Gminy oczekuje dużo osób, co potwierdzają wpływające do Biura Zamiany Mieszkań "wnioski o zamianę lokalu".

Uczestnikami zamiany lokali mogą być:

  1. najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok,
  2. najemcy dwóch lokali socjalnych, jeżeli żaden z najemców nie zalega z opłatami za zajmowanie lokalu.

Zamiana lokalu może nastąpić z urzędu na wniosek najemcy, który spełnia poniższe warunki:

  1. jego niepełnosprawność wymaga, zgodnie z orzeczeniem właściwego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, zamieszkiwania w większym lokalu niż lokal dotychczasowy lub zamieszkiwania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  2. pełni funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej.

Systemowa zamiana lokali oraz stworzona dla jej potrzeb baza danych o lokalach zgłoszonych do zamiany ma na celu:

  1. likwidację dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu,
  2. poprawę warunków mieszkaniowych lokatorów zasobu mieszkaniowego Gminy,
  3. umożliwienie zarządcy zrealizowania zamiany lokalu mieszkalnego na inny w zależności od potrzeb,
  4. umożliwienie zarządcy zrealizowania zamiany lokalu socjalnego na inny w zależności od potrzeb, tj. o lepszym lub o gorszym standardzie lub lokalizacji niż dotychczas zajmowany, w szczególności w tymczasowych obiektach budowlanych. Dotyczy to w szczególności najemców lokali socjalnych tzw. uciążliwych dla otoczenia, którzy używają lokalu w sposób niezgodny z umową i jego przeznaczeniem lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków najemcy.

Pobierz

Powrót na początek strony