Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Mienia Komunalnego, mający siedzibę w Białymstoku (15-370) przy ul. gen. J. Bema 89/1. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail zmk@zmk.bialystok.pl, tel. 85 7479 430, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez tel. 85 7479 433 lub e-mail lukasz.zak@zmk.bialystok.pl .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.; ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. z 2022 r. poz. 172 t.j.; ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 t.j.), w szczególnych przypadkach - na podstawie wyrażonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Powrót na początek strony