Zarządzenie Nr 2404/09

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 14 lipca  2009 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 2057/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Białystok zmienione Zarządzeniem Nr 2313/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 czerwca 2009 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz  z  2007  r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 7 ust. 2-10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86,poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193  i  Nr 249,  poz. 1833 oraz z  2007  r. Nr 128,  poz. 902  i  Nr  173,   poz. 1218)  w związku z § 25 uchwały Nr XIX/198/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007 – 2011 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282, poz. 3290) w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XLI/511/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 1344) jak również uchwałą Nr XLIII/538/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 138, poz. 1513) zarządzam , co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 2057/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Białystok:

1)     dotychczasowe brzmienie  § 1otrzymuje oznaczenie § 1 ust. 1,

2)     w § 1 dodaje się ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

„ 2. Udzielam 25% obniżki czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 180% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i do 215% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

3. Warunkiem uzyskania obniżki, o której mowa w ust. 2, od 1 lipca 2009 r. jest złożenie wniosku o jej udzielenie w terminie do dnia 13 sierpnia 2009 r.

4. Obniżka czynszu w oparciu o kryterium dochodowe, określone w ust. 2 obowiązuje czasowo na podstawie wniosków najemców złożonych do 30  czerwca  2011 r. włącznie.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.