Zarządzenie Nr 2313/09

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 23 czerwca  2009 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 2057/09 Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Białystok.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz  z  2007  r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 7 ust. 2-10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86,poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193  i  Nr 249,  poz. 1833 oraz z  2007  r. Nr 128,  poz. 902  i  Nr  173,   poz. 1218)  w związku z § 25 uchwały Nr XIX/198/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007 – 2011 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282, poz. 3290) w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XLI/511/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałe w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007 – 2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 1344)  zarządzam , co następuje:

§ 1

       1.      W Zarządzeniu Nr 2057/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Białystok  § 1otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Udzielam obniżki czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok w wysokości:

 

Wysokość obniżki

Średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego ustalony jako % kwoty najniższej emerytury

w gospodarstwie wieloosobowym

w gospodarstwie jednoosobowym

55%

do 79,99%

do 99,99%

35%

od 80% do 99,99%

od 100% do 124,99%

25%

od 100% do 125%

od 125% do 175%

       2.      W § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i renowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zypełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w haktarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 haktara przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.