Podla.06.113.1096

2007.06.12                     zm.   Podla.07.123.1114             § 1

2008.01.22                     zm.   Podla.08.1.3                      § 28

UCHWAŁA Nr LV/656/06

RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

(Białystok, dnia 25 kwietnia 2006 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 34 ust. 6, art. 67 ust. 3 i 3a, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. Udziela się bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, gdy najemca ubiegający się o jego nabycie legitymuje się ponad:

  1)  pięcioletnim okresem najmu - w wysokości 50 %;

  2)  dzisięcioletnim okresem najmu - w wysokości 65 %;

  3)  dwudziestoletnim okresem najmu - w wysokości 75 %;

  4)  trzydziestoletnim okresem najmu - w wysokości 85 %;

  5)  czterdziestoletnim okresem najmu - w wysokości 90 %.

2. Do okresu najmu, od którego uzależnia się wysokość bonifikaty, zalicza się okres zajmowania lokalu, o którego nabycie ubiega się najemca, jeżeli podstawą zajmowania był stosunek najmu. Do okresu tego zalicza się również:

  1)  okres najmu poprzedniego najemcy, jeżeli ubiegający się o nabycie wstąpił w stosunek najmu lokalu będącego przedmiotem sprzedaży na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego albo na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.);

  2)  okres najmu innego lokalu lub innych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok, pod warunkiem, że zachodzi ciągłość najmu, jeżeli w zamian za ten inny lokal lub inne lokale został uzyskany tytuł do zajmowanego lokalu będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy, gdy:

a)  uprzednio zajmowany lokal został opróżniony w związku z przeznaczeniem budynku do rozbiórki,

b)  zamiana była konieczna ze względu na realizacje inwestycji miejskich,

c)  zamiana prowadziła do likwidacji lokali niesamodzielnych,

d)  celem zamiany była uzasadniona zmiana lokalizacji, kondygnacji, wyposażenia technicznego lub powierzchni użytkowej lokalu,

e)  najemca lokalu i osoby uprawnione do wspólnego zamieszkiwania wyrazili chęć dokonania zamiany na dwa lokale z powodów rodzinnych lub społecznych, pod warunkiem, że taka zamiana rozdzieliła faktycznie funkcjonujące w dotychczas zajmowanym lokalu odrębne gospodarstwa domowe,

f)   najemcy dwóch lub większej liczby lokali wystąpili o zamianę lokali pomiędzy sobą.

3. Wysokość bonifikat określonych w ust. 1 obowiązuje w przypadku, gdy nabywca dokona jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży.

4. Oprócz bonifikaty, o której mowa w ust. 1, udziela się bonifikaty w wysokości 5 %, jeżeli nabywcą (współnabywcą) lokalu jest kombatant lub wdowa (wdowiec) po kombatancie.

5. Cenę lokalu, ustaloną na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w budynku wpisanym do rejestru zabytków, obniża się o 30 %.

6.  Od ceny lokalu ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, odlicza się aktualną wartość nakładów, nie wyższą niż poniesioną, wykonanych na koszt własny przez najemcę, a obciążających wynajmującego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz ulepszenia podlegające rozliczeniu, jeżeli są one udokumentowane fakturami i uzgodnione na piśmie z wynajmującym, w kwocie nie wyższej niż 10.000 złotych.

6a.  Odliczeniu nie podlegają nakłady, których koszt został rozliczony na podstawie pisemnej umowy między najemcą i wynajmującym, określającej sposób rozliczenia.

7. W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w ust. 1 i ust. 5, stosuje się bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

8. Wysokość udzielonych bonifikat nie może przekroczyć 95 % ceny lokalu mieszkalnego.

9. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy części wspólnej nieruchomości, udziela się bonifikaty w wysokości nie wyższej niż określonej na zasadach ustalonych w ustępach poprzedzających, o ile wspólnota mieszkaniowa podejmie uchwałę o udzieleniu bonifikaty oraz o podziale przychodu ze sprzedaży między członków wspólnoty, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

10. Zwrotowi na rzecz Gminy podlegają kwoty stanowiące równowartość zwaloryzowanej bonifikaty, zgodnie z zasadami uregulowanymi w art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

§ 2. 1. W uchwale Nr LXIII/629/98 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 stycznia 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr VI/33/98 z dnia 28 grudnia 1998 roku, uchwałą Nr XX/264/99 z dnia 29 listopada 1999 roku, uchwałą Nr XLVI/600/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku, uchwałą Nr XLIX/626/2002 z dnia 25 lutego 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 6, poz. 146), uchwałą Nr X/83/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, poz. 1398), uchwałą Nr XI/93/03 z dnia 4 sierpnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 84, poz. 1639), uchwałą Nr XIV/132/03 z dnia 27 października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 117, poz. 2167), uchwałą Nr XXIX/277/04 z dnia 30 sierpnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 135, poz. 1824), uchwałą Nr XXXI/329/04 z dnia 25 października 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 167, poz. 2196), uchwałą Nr XL/450/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 117, poz. 1409) oraz uchwałą Nr L/590/05 z dnia 28 listopada 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 262, poz. 3015) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  § 1 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8)      centrum handlowo-usługowe - rozumie się przez to ulice: Rynek Kościuszki, Lipowa, Św. Rocha, Grochowa, Częstochowska, Zamenhofa, Malmeda, Białówny, Nowy Świat, Krakowska, Suraska, Kilińskiego oraz budynki położone przy ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Legionowej do ulicy Aleja Piłsudskiego i przy ulicy Aleja Piłsudskiego 12 i 16.";

  2)  § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.      Nie przeznacza się do zbycia lokali mieszkalnych:

1)     jeżeli najemca zalega z opłatami czynszowymi;

2)     znajdujących się w budynkach jednolokalowych;

3)     znajdujących się w budynkach oddanych do eksploatacji po 31 grudnia 1989 r.;

4)     znajdujących się w budynkach, co do których zostały złożone wnioski rewindykacyjne lub co do których zostało wszczęte postępowanie administracyjne, bądź sądowe o ustalenie tytułu prawnego do nieruchomości;

5)     znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wykwaterowania ze względu na zły stan techniczny;

6)     znajdujących się w budynkach dla których przewidziana jest zmiana funkcji budynku wynikająca ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź z realizacji innych programów gminnych;

7)     znajdujących się w budynkach położonych na terenie przeznaczonym w planach inwestycyjnych na realizację celów publicznych;

8)     znajdujących się w komunalnych budynkach niemieszkalnych, przeznaczonych na cele publiczne (szkołach, żłobkach, przedszkolach, internatach, obiektach kultury itp.) lub znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach gruntowych na których znajdują się też budynki niemieszkalne;

9)     w stosunku do których uzasadnione jest ich pozostawienie w mieszkaniowym zasobie gminnym.";

  3)  w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a.    W budynkach stanowiących w całości własność gminy, położonych na działkach gruntu nie spełniających wymogów działki budowlanej, nie przeznacza się do sprzedaży lokali mieszkalnych do czasu wydzielenia nieruchomości gruntowej spełniającej wymogi działki budowlanej.";

"3b.    W budynkach stanowiących w całości własność gminy, położonych na działce gruntu o powierzchni większej niż powierzchnia niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, nie przeznacza się do sprzedaży lokali mieszkalnych do czasu wydzielenia działki gruntu spełniającej te wymogi.";

  4)  w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6.   Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego poprzedza uzgodnienie warunków rozliczenia kaucji mieszkaniowej.";

  5)  w § 7 ust. 1 skreśla się pkt 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.