Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Biuro Zamiany Mieszkań

POLITYKA COOKIES
  KONTAKT

BIURO ZAMIANY MIESZKAŃ

        Na podstawie Zarządzenia Nr 615/11 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej - Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku w w/w Zarządzie powołany został Dział Gospodarowania Zasobem, w skład którego wchodzi Biuro Zamiany Mieszkań.

        Biuro Zamiany Mieszkań pośredniczy przy zamianie komunalnych lokali mieszkalnych. Głównym warunkiem bowiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez jedną ze stron mieszkania, które wchodzi w skład zasobu Gminy Białystok.

        Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/376/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku wyraża zgodę na zamianę mieszkania pod warunkiem nie zalegania z opłatami za zajmowany lokal.

        Zainteresowani zamianą zajmowanego dotychczas lokalu mogą dokonać zamiany poprzez Biuro Zamiany Mieszkań. Pierwszym krokiem do dokonania zamiany z kontrahentem jest wypełnienie Wniosku o zamianę lokalu i dostarczenie do Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 w pok. 03 (kancelaria).

        Wniosek składa się z trzech stron:

 1. na pierwszej stronie należy podać dane osobowe : imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr tel. kontaktowego oraz dokonać opisu mieszkania zgłoszonego do zamiany: wielkość mieszkania, wyposażenie lokalu, piętro, i dołączyć ksero tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 2. na drugiej stronie znajdują się życzenia wnioskodawcy: ilość pokoi, piętro, orientacyjny metraż, dzielnica, należy zapoznać się z podstawami do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu i dołączyć odpowiednie orzeczenia lekarskie potwierdzające stan zdrowia, oraz potwierdzić stan konta w pok. 02 w Dziale Obciążeń i Rozliczeń,
 3. na stronie trzeciej podajemy dane dotyczące wpłaconej kaucji za zajmowany lokalu, możliwości spłaty zaległości za kontrahenta oraz należy podpisać oświadczenia dotyczące posiadania prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego spółdzielni mieszkaniowej, prawa najmu lokalu towarzystwa budownictwa społecznego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

        Oferty składane w Biurze trafiają do bazy danych, gdzie pozostają przez jeden rok. Zgłoszenie oferty zamiany lokalu jest bezpłatne. Zainteresowani mogą przeglądać zgłoszone oferty zamiany mieszkań na stronie internetowej Zarządu Mienia Komunalnego.

        Baza danych jest rzeczywistym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, chcących zmienić swoją sytuację mieszkaniową. Tego rodzaju pomocy ze strony Gminy oczekuje dużo osób, co potwierdzają wpływające do Biura Zamiany Mieszkań "wnioski o zamianę lokalu". Obecnie w bazie danych jest już zarejestrowanych 128 ofert.

        Uczestnikami zamiany lokali mogą być:

 1. najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok,
 2. najemcy dwóch lokali socjalnych, jeżeli żaden z najemców nie zalega z opłatami za zajmowanie lokalu.

        Zamiana lokalu może nastąpić z urzędu na wniosek najemcy, który spełnia poniższe warunki:

 1. jego stan zdrowia, potwierdzony odpowiednim orzeczeniem lekarskim, wymaga wynajęcia większego lokalu,
 2. jego niepełnosprawność wymaga, zgodnie z orzeczeniem właściwego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, zamieszkiwania w większym lokalu niż lokal dotychczasowy lub zamieszkiwania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 3. jest on osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim,
 4. członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą wymienioną w pkt. 1-3.

        Systemowa zamiana lokali oraz stworzona dla jej potrzeb baza danych o lokalach zgłoszonych do zamiany ma na celu:

 1. likwidację dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu,
 2. poprawę warunków mieszkaniowych lokatorów zasobu mieszkaniowego Gminy,
 3. umożliwienie zarządcy zrealizowania zamiany lokalu mieszkalnego na inny w zależności od potrzeb,
 4. umożliwienie zarządcy zrealizowania zamiany lokalu socjalnego na inny w zależności od potrzeb, tj. o lepszym lub o gorszym standardzie lub lokalizacji niż dotychczas zajmowany, w szczególności w tymczasowych obiektach budowlanych. Dotyczy to w szczególności najemców lokali socjalnych tzw. uciążliwych dla otoczenia, którzy używają lokalu w sposób niezgodny z umową i jego przeznaczeniem lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków najemcy.


Do góry

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
NIP 2030000218, REGON 200241074

995998